Jogszabályi háttér

Kattintson az elérni kívánt jogszabályra:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.):

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrő és a Magyar Honvédségről, …… :

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=A1100113.TV#lbj5idde7b

2012 évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200205.TV

9/2013. (VIII.12.) HM rendelet a honvédek jogállásáról… végrehajtásáról:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300009.HM

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről ……. :

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100128.TV

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törv. hatálybalépésével … :

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300177.TV

Sárközy Tamás: Az új Ptk. egyesületekre ..:

http://ptk2013.hu/szakcikkek/sarkozy-tamas-az-uj-ptk-egyesuletekre-es-alapitvanyokra-vonatkozo-rendelkezeseirol-gj-20132-12-15-o/1767

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról ..:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV

2007. évi I. törvény a szabad mozgás ..:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700001.TV

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás .. :

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700113.KOR

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli …:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700002.TV

2000. évi törvény a számvitelről:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV

2011. évi törvény az államháztartásról:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=A1100196.TV

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100064.TV

2004. évi törvény a sportról:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400001.TV

2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének .. :

http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a1100202.TV

9/2005. (III. 30) HM rendelet a MH Öltözködési Szabályzatának …:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500009.HM

MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság alapító okirata:

http://www.hadkiegeszites.honvedseg.hu/container/files/attachments/2564/mh_hknyp_alapito_okirat.doc

2016. évi CXXXII. törvény a Honvédelmi Sportszövetségről:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600132.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

1611/2017. (IX. 5.) Korm. határozat a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról

50/2017. (IX. 15.) HM utasítás
önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17U0050.HM&txtreferer=00000001.TXT

51/2017. (IX. 15.) HM utasítás a csapathagyomány-ápolással összefüggő jelképek és ünnepek, valamint az emlékművek katonai objektumokban történő elhelyezésének engedélyezéséről

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A17U0051.HM&targetdate=fffffff4&printTitle=51/2017.+%28IX.+15.%29+HM+utas%C3%ADt%C3%A1s&referer=http%3A//net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi%3Fdocid%3D00000001.TXT

A honvédelmi miniszter 51/2019. (VII. 26.) HM utasítása a hazafias és általános honvédelmi neveléssel, valamint a Honvéd Kadét Programmal összefüggő feladatokról

A 9. oldalon: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2019/42.pdf

 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 
 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)

HM 15/2013. (VIII.22.) rendelet az alapítható és adományozható elismerésekről:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300015.hm

16/2022. (IV. 14.) HM utasítás a társadalmi rendezvényekhez nyújtandó honvédségi közreműködés biztosításának rendjéről:

https://magyarkozlony.hu/

Nemzeti Jogszabálytár: https://njt.hu/

Katonai ünnepek – PDF