Kibővített vezetőségi ülést tartott a Csongrád-Csanád Megyei Elnökség

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetősége, 2021. június 04-én pénteken 17.00-kor, a Megyeháza Csanád Termében (6722 Szeged, Rákóczi tér 1. sz. alatt) tartotta évadnyitó kibővített elnökségi ülését. A kibővített vezetőségi ülésen, – a vezetőség tagjain és a meghívott területi elnökökön kívül – megjelent, Csepregi Balázs őrnagy, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság Titkárságának titkár-helyettese is.

A vezetőségi ülésen, az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:

  1. Tájékoztató, a megye 2021. évi programjairól és költségvetéséről, a 2021. 06. 11-én megrendezésre kerülő ifjúsági honvédelmi verseny helyzetéről.
  2. A 2021. 06. 25-re tervezett megyei taggyűlés szervezésével kapcsolatos feladatok megbeszélése.
  3. A megyében működő tagszervezetek tagdíjhelyzete, létszámának alakulása.
  4. A HS pályázatokkal kapcsolatos feladatok megbeszélése.
  5. Egyéb szervezeti kérdések, felvetések, indítványok, javaslatok.

Dávid István ny. mérnök alezredes, megyei elnök köszöntötte a kibővített vezetőségi ülésen megjelent elnökségi tagokat, külön kiemelve és bemutatva Csepregi Balázs őrnagy urat, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság titkár-helyettesét, aki első alkalommal vett részt ebben az évben az ülésen. Ismertette a vezetőségi ülés napirendi pontjait, amely nem került kiegészítésre, így az egyhangúlag, került elfogadásra. A napirendet megelőzően az elnök tájékoztatta az elnökséget, az időközben elkészült MATASZ Elismerési Szabályzatról, amely már tartalmazza az újonnan megalapított emlékkeresztre és a csillagra vonatkozó részeket.

1./ Az első napirendi pont vonatkozásában, – „Az elnökség 2021. évi programjának és költségvetése állásának időarányos értékelése, a szükséges módosítások, változtatások megbeszélése, a program és a költségvetés pontosítása.” – az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, a Csongrád-Csanád megyei MATASZ 2021. évi programjainak időarányos végrehajtásáról és a költségvetés állásának jelenlegi helyzetéről. A beszámolóban elhangzott, hogy a 2021. évre tervezett programok nagy részének végrehajtását, – a járvány és a Kormány egészségvédő rendelkezései – akadályozták, illetve tették lehetetlenné.

Az év hátralévő időszakára tervezett megyei programokról szólva az elnök elmondta, hogy a XXII. MATASZ-MEBSZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró Verseny, 2021. 09. 17-e és 19-e között kerül megrendezésre a szegedi repülőtéren, illetve ugyanitt, 2021. 09. 18-án – öt szegedi középiskola bevonásával –, a VII. Ifjúsági Kombinált Haditorna –honvédelmi Sportnap. A haditorna során, vezetőként tervezésre kerül, – toborzó jelleggel – egy óra időtartamban, tájékoztató tartása a Magyar Tartalékosok Szövetsége céljairól, feladatairól és tevékenységéről. Az egész napos ifjúsági önvédelmi programban, – elnökségi tagunk – Kocsis István ömt. őrnagy oktatja a jelentkező középiskolásokat az önvédelem alapfogásaira, továbbá Csorba József tart ejtőernyős alapismeretekből előadást, a felszerelések és az ejtőernyős sport bemutatásával. Ezt követné egy rövid tesztlapos kvízjáték az elhangzott információk alapján.

Ezekre a rendezvényekre, – azok várható költségigénye miatt – pályázatot kell benyújtanunk a HS, illetve az országos elnökség felé. A rendezvény költségvetését 2.400.000,- Ft-ban került meghatározásra, – amit az elnökség, támogatólag – helybenhagyott, illetve megszavazott.
Csepregi Balázs őrnagy úr, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság titkár-helyettese javasolta, hogy tegyük vonzóvá az iskolák és a versenyen részt vevő gyerekek számára a versenyt, értékes helyezési díjak felajánlásával, amelyhez a hivatal segítségét is megígérte. Javaslata alapján tervezzük felkérni az ejtőernyős verseny egyik védnökének, Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes úrasszonyt, a Csongrád megyei tartalékos erők szemlélőjét, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság elnökét. Az elnökség tagjai között elosztásra kerültek, a rendezvény előkészítésének feladatai, s meghatározásra kerültek a végrehajtás határidejének időpontjai is. A napirend kapcsán elhangzott javaslatokat az elnökség elfogadta azzal, hogy a szükséges módosítások, változtatások átvezetését követően, – a meghatározottak szerint – folytatódjon a szervező munka.

A 2020. évi rendezvények pénzfelhasználásra, a visszafogott és költségtakarékos végrehajtás volt a jellemző. Ez év során is, igyekezni fog szervezetünk, a rendezvényekre betervezett keretek között maradni, de egyben színvonalas rendezvényeket szervezni és lebonyolítani, amit csak pályázatok útján szerzett pénzzel tudunk megvalósítani.

2./ A második napirendi ponttal kapcsolatban, – a 2021. 06. 25-re tervezett megyei taggyűlés szervezésével kapcsolatos feladatok megbeszélése – témában volt a legtöbb hozzászólás. A megyei tisztújító taggyűléssel kapcsolatos előkészítési, szervezési feladatok ismertetését követően, sok hozzászólás hangzott el, de a megbeszélése során határozat nem született. Az ülésen elhangzott hozzászólások során, – amelyben mindenki aktívan részt vett – többen az idő rövidségét kifogásolták, ezért nem alakult ki közös megállapodás. Nem lett pontosítva a taggyűlés végleges helye és ideje, valamint nem történt meg a tisztújító taggyűlést végrehajtó bizottságok korábban megválasztott tisztségviselő tagjainak véglegesítése.
3./ A kiírt, harmadik napirendi pontban meghatározottak szerint: „A megyében működő tagszervezetek tagdíjhelyzete, létszámának alakulása.” kapcsán az elnök tájékoztatta a résztvevőket, hogy 2021, május 31.-ig a megyei tagságból nagyon kevesen fizettek tagdíjat. 2021. évben, három alkalommal is felhívás ment ki minden egyes MATASZ tag felé az éves tagdíj befizetésére. Az ülésen fel lett hívva a jelenlévő területi MATASZ egyesületek vezetői figyelme arra, hogy ez az állapot tűrhetetlen és igyekezzenek aktivizálni saját tagságukat. Fiatalítani kell, mert a jelenlegi tagság nagyobbik része már elöregedett, s ez évben megsokasodott a kilépők száma is.
4./ A negyedik napirendi pont tárgyalásánál, – „A HS pályázatokkal kapcsolatos feladatok megbeszélése.”– Csorba József arról beszélt, hangsúlyozva, hogy a megye egyik legrangosabb nemzetközi és országos rendezvénye a tervezett XXII. MATASZ-MEBSZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró Verseny, amely 2021. 09. 17-e és 19-e között kerül megrendezésre a szegedi repülőtéren, párhuzamosan a VII. Kombinált Ifjúsági Honvédelmi Haditorna rendezvényével. Ezeket a rendezvényeket csak a HS útján pályázott anyagi támogatással tudja a szervezet sikeresen megrendezni. Elmondta továbbá, hogy „Végre azzal foglalkozhat a MATASZ, ami a dolga, amiért létrejött! Mivel a MATASZ alaprendeltetése nem változott, „hídépítő” tevékenységünket folytatva, intenzívebb, hatékonyabb munkát kell a társadalom, legfőképpen a fiatalok körében végeznünk, kifejtenünk. Hatékonyabban kell a MATASZ szervezeti felépítésében együttműködnünk, a megyében működő egyesületekkel, a saját célú tagtoborzás érdekében. Ehhez természetesen létre kell hozni a területei települési klubjainkat, járási vezetőségeinket, amelynek – az ehhez nélkülözhetetlen és szükséges feltételei – éppen most jöttek létre. A szerény társadalmi háttértevékenység szervezésére, a „híd” létesítésére és működtetésére, – a társadalom és a haderő között – a hadsereg, feladatai, rendeltetése és egyéb okok miatt, maradéktalanul nem képes! Erre a küldetésre, a MATASZ a legalkalmasabb! Célcsoportjaink középpontjában a fiatalok, a katonai szolgálatot teljesített, – idő előtt a hadsereg kötelékéből kivált – volt szerződéses katonák és kiképzett tartalékosok, valamint a középiskolák, (kiváltképp a szakmunkás képző középfokú tanintézetek „ötöd, és hatodéves”) végzős hallgatói állnak, illetve az egyetemeken tanuló fiatalok, akik egy későbbi újragondolás tárgyát képező tartalékos tiszt utánpótlás, képzés megfelelő erőforrásai lehetnek!”

Ezen gondolatok mentén képzelhető el csak, a jövőbeni együttműködésünk a megyében működő egyesületekkel. Több jövőbeni támogatást, segítséget kell részükre biztosítanunk, amivel a vezetőség teljes mértékben egyetértett. Tájékoztattam a jelenlévőket, hogy párhuzamosan három HS pályázatot írunk jelenleg, amelyből az ejtőernyős versenyre írt pályázatunk a leadás előtti állapotban van.

Az ötödik, egyebek napirendi pontban érdemleges – a szervezetet, annak működését érintő – kérdést, felvetést, indítványt, vagy javaslatot nem fogalmazott meg senki, így az elnök, a megyei vezetőségi ülést, 2021. június 04-én, 19.12-kor berekesztette.